Lưu trữ thẻ: bồi dưỡng hiện vật

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho nhân viên y tế

Hiện một số bệnh viện chưa thực hiện bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho nhân viên y tế, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện đảm bảo quyền lợi cho nhân viên y tế.