Lưu trữ thẻ: bệnh án điện tử

Triển khai bệnh án điện tử rất chậm, do đâu?

Cả nước có gần 1.400 bệnh viện, nhưng đến nay chỉ có 77 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, dù thực hiện thì có lợi cho cả người bệnh và bệnh viện. Bộ Y tế cũng nhận định việc triển khai bệnh án điện tử đang thực hiện rất chậm.